Privacyverklaring Change of Heart

Door deze website te raadplegen stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 maart 2021


Change of Heart ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij besteden zorg aan deze website. Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij dragen er zorg voor dat aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nu nog geldende Wet bescherming persoonsgegevens.


Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaart de lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met ons privacy- en cookie beleid. Je gegevens worden nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt.


De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.


Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Zo vragen wij om gegevens in te vullen bij het downloaden van brochures, contactformulier, opleidingen, trainingen, coaching en andere inschrijvingen of aanmeldingen. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • NAW-gegevens
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • BTW nummer
 • KVK nummer

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

De gegevens hebben wij nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Dit doen we met de gegevens die we van jou hebben ontvangen via het aanmelden voor deze nieuwsbrief of het downloaden van gratis documenten op de website. Er bevindt zich altijd een afmeld link onder de nieuwsbief, zodat je je direct kunt afmelden.
 • Je NAW gegevens, mobiel nummer, e-mailadres, btw nummer, kvk nummer of bedrijfsnaam gebruiken we om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt besloten een online product te kopen of je hebt aangemeld voor (online) coaching. 
 • Indien jij je aanmeldt via het contactformulier, nemen wij op jouw verzoek contact met je op of plannen een adviesgesprek in. We bewaren gegevens via het contactformulier niet en deze worden elke maand verwijderd.

Resumé

 • Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, brochures hebt gedownload, aangemeld voor (online) coaching of training kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van de ‘afmeld link’ onderaan de e-mail. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.
 • Gegevens via het contactformulier bewaren wij niet en worden elke maand verwijderd.
 • Je persoonsgegevens om facturen dan wel offertes aan te maken bewaren wij op een externe harde schijf.
 • Wij delen je gegevens niet met derden en verkopen of verstrekken ze nooit aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld boekhouder of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties). Wij dragen zorg dat bij derden als onze boekhouder deze afspraken bekend zijn.

SSL certificaat

Wij maken gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen. Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, vergelijkbaar met het opruimen van je kasten. Wil je meer informatie over cookies, zijn er diverse websites waaronder Consuwijzer om je computer op te schonen.


Google analytics

Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op je website. Deze trackingcode registreert klikken op onze website. Voor ons zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus wij kunnen de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van Google.


Social media

Wellicht is je opgevallen dat je onze blogs en content kunt delen via onze website naar Social Media als Facebook en Linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Instagram

Door te klikken op de Social Media button lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media.


Reactie onder blogs of content

Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Wil je dat de reactie verwijderd wordt, kun je ons een e-mail sturen en verwijderen wij je reactie.


Inhoud website

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers, conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte websites

Aan de lezer wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Een hyperlink, banner of button doorverwijzing naar websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.


Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Bewaren van gegevens

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeld link’ of een persoonlijk e-mail, zullen we je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaren we tenminste zeven jaar. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.


Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.


Nadrukkelijk wijzen wij de lezer erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


Partners

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.


De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over het privacy beleid van Change of Heart, dan kunt u deze richten aan:

 • Change of Heart, Zonnenbergerdijk 2-012, 8111 NDHeeten 
 • of per e-mail: info@changeofheart.nl