Algemene voorwaarden

Artikel 1: voorwaarden toepassing


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Change of Heart en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.


1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Change of Heart” de volgende betekenis: “Change of Heart en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.


1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Change of Heart deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.


Artikel 2: offertes en overeenkomsten


2.1 Alle door Change of Heart gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Change of Heart is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Change of Heart is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.


2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.


2.3 Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Change of Heart een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Change of Heart. Het is ook mogelijk dat Change of Heart in overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.


2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Change of Heart een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Change of Heart op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Change of Heart de overeenkomst dient uit te voeren, overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.


2.5 Als Change of Heart de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Change of Heart aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.


Artikel 3: rechten en plichten


3.1 Bij elke overeenkomst tussen Change of Heart en haar opdrachtgever verplicht Change of Heart zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Change of Heart kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.


3.2 Met elke overeenkomst tussen Change of Heart en haar opdrachtgever accepteert Change of Heart een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Change of Heart zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.


3.3 Change of Heart heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Change of Heart gesloten overeenkomst. Change of Heart verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.


3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


3.5 Als Change of Heart voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Change of Heart van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.


3.6 Als de met Change of Heart gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Change of Heart gesloten overeenkomst van kracht voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.


Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)


4.1 Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Change of Heart mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.


4.2 Change of Heart plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Change of Heart in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.


4.3 Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s).


4.4 Een deelnemer kan zich in overleg met Change of Heart en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk aan Change of Heart is doorgegeven. Voor vervanging berekent Change of Heart een bedrag van € 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.


Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van programma’s


5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Change of Heart kan alleen schriftelijk plaatsvinden.


5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Change of Heart en haar opdrachtgever ongekort van kracht.


5.3 In het geval van lopende of open programma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.


5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Change of Heart een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door. De overige kosten komen met de verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang te vervallen.


5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Change of Heart te vergoeden.


5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Change of Heart te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.


Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk


6.1 In het geval van trainingen die Change of Heart voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.


6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Change of Heart op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Change of Heart naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Change of Heart gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.


6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Change of Heart te vergoeden.


Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning


7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten.


7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Change of Heart.


Artikel 8: overmacht


8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.


8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.


8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden


9.1 Het honorarium van Change of Heart bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Change of Heart, gewerkte tijdseenheid.


9.2 Alle door Change of Heart opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


9.3 Alle door Change of Heart opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.


9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.


9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Change of Heart in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.


9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.


9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Change of Heart zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.


9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Change of Heart hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.


Artikel 10: overname van personeel 


10.1 Het is geen van de in een overeenkomst betrokken partijen toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en/of binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst personen die vanuit de andere partij betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst te nemen, anderszins werkzaamheden te laten verrichten of hiertoe met deze personen te onderhandelen, anders dan na voorafgaand mondeling overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij.


Artikel 11: intellectuele eigendom en auteursrechten


11.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Change of Heart aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.


11.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Change of Heart aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Change of Heart voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.


Artikel 12: aansprakelijkheid


12.1 Change of Heart is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Change of Heart en haar medewerkers.


12.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Change of Heart in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Change of Heart bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.


12.3 Wanneer Change of Heart is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.


12.4 De totale vergoeding van Change of Heart aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.


12.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Change of Heart uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.


Artikel 13: geheimhouding van vertrouwelijke informatie


13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.


13.2 Als Change of Heart op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Change of Heart zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Change of Heart niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


Artikel 14: persoonsgegevens 


14.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Change of Heart bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Change of Heart beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.